Statut

Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego.

Rozdział I
Nazwa i siedziba Związku, teren działania i charakter prawny.

§ l.
Związek nosi nazwę: Radomski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, w dalszych paragrafach zwany Związkiem.

§ 2.
Związek zrzesza hodowców i miłośników gołębi oraz drobiu ozdobnego różnych ras.

§ 3.
Terenem działania Związku jest województwo radomskie.

§ 4.
Związek jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. Działa podstawie obowiązujących przepisów prawnych i niniejszego statutu.

§ 5.
Związek używa własnych pieczęci i odznak, po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu administracji rządowej.

§ 6.
Związek może prowadzić działalność gospodarczą /zgodnie z obowiązującymi przepisami/; z której dochód będzie przeznaczony na realizację jego. celów.

§ 7.
Związek może być członkiem ogólnopolskich i międzynarodowych stowarzyszeń hodowców gołębi i ptactwa ozdobnego.

§ 8.
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, w razie potrzeby do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji.

§ 9.
Celem Związku jest:
1. zrzeszać hodowców i miłośników gołębi rasowych i drobiu ozdobnego,
2. podnosić i doskonalić poziom hodowli.

§ 10.
Swoje cele Związek realizuje poprzez:
1. popieranie hodowli gołębi i drobiu ozdobnego i stwarzanie warunków do ich rozwoju,
2. koordynowanie pracy hodowlanej wśród członków poprzez między innymi wytyczanie głównych celów hodowlanych, wzajemna pomoc, prowadzenie szkoleń,
3. organizowanie wystaw gołębi i drobiu ozdobnego,
4. wydawanie obrączek hodow1anych i prowadzenie ich rejestru,
5. propagowanie zasad etyki hodowlanej,
6. współpracę z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą.

Rozdział III
Prawa i obowiązki członków.

§ 11.
Członkiem Związku może być hodowca lub miłośnik gołębi lub drobiu ozdobnego, który ma pełną zdolność do czynności prawnych i zobowiąże się do przestrzegania niniejszego statutu, pod warunkiem:
- złożenia pisemnej deklaracji podpisanej przez siebie i dwóch członków wprowadzających /rekomendujących/,
- uiszczenia przewidzianej opłaty wpisowej i rocznej składki członkowskiej.

§ 12.
Członkiem młodzieżowym Związku może zostać niepełnoletnia osoba spełniająca warunki z § 11 statutu, z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust.2 i 3 prawa o stowarzyszeniach.

§ 13.
Przyjęcia nowego członka dokonuje zarząd, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące.

§ 14.
Członkostwo w Związku wygasa na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie Zarządowi
2. skreślenia przez Zarząd z powodu działania sprzecznego ze statutem lub nie licującego z godnością członka Związku, oraz zerwania więzi z organizacją, lub niepłacenia składek członkowskich z góry za dany rok do końca I kwartału,
3. śmierci członka,
4. wykluczenia ze Związku na mocy uchwały Sądu koleżeńskiego za czyny naruszające autorytet stowarzyszenia i uporczywe naruszanie postanowień statutu.
Wykluczenie lub skreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia zainteresowanemu uchwały o wykluczeniu lub skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem. Skreślony członek może w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu odwołać się do Sądu koleżeńskiego, a odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty jego wpływu. O uwzględnieniu lub oddaleniu odwołania Sąd Koleżeński powiadamia zainteresowanego na piśmie. Wykluczony członek Uchwalą Sądu Koleżeńskiego może w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały odwołać się do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 15.
Członek Związku ma prawo:
1. czynnego i biernego udziału w wyborach do władz Związku z ograniczeniami wynikającymi z art.3 ust .2 i      3 prawa o stowarzyszeniach
2. uczestniczyć w działalności Związku,
3. korzystać z porad i pomocy hodowlanej władz i innych członków Związku
4. przedstawiać własne wnioski, opinie, postulaty w sprawach Związku
5. nosić odznakę Związkową,
6. należeć do innych - ogólnopolskich i lokalnych - analogicznych organizacji, klubów i związków.

§ 16.
Członek Związku ma obowiązek:
1. propagować hodowlę gołębi i drobiu między innymi poprzez uczestnictwo w organizacji pokazów i wystaw,
2. brać czynny udział w pracach i zebraniach Związku,
3. przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
4. regularnie płacić składki członkowskie,
5. przestrzegać etyki hodowlanej,
6. przestrzegać zasad współżycia społecznego i dążyć do stworzenia koleżeńskiej atmosfery wśród członków Związku.

§ 17.
Za niewywiązywanie się ze swoich obowiązków członkom Związku grożą następujące kary:
- upomnienie,
- nagana,
- zawieszenie w prawach członka na okres jednego roku.

Rozdział IV
Władze Związku.

§ 18.
Władzami Związku Są:
1. Walne Zebranie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,
4. Sąd Koleżeński.

Władze Związku mogą uzupełniać swój skład do 1/3 ustalonego składu statutowego. Uzupełnienia dokonuje organ władzy spośród członków Związku w głosowaniu przy obecności co najmniej połowy składu danego organu władzy.

§ 19.
Walne Zebranie Członków.
1. Walne Zebranie Członków zwyczajne odbywa się raz na 4 lata i zwołuje go Zarząd.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się na wniosek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej - w terminie 2 miesięcy od złożenia wniosku.
Uchwały mogą być podejmowane większością głosów w obecności kworum - 50% plus 1 członek. Jeżeli frekwencja na Walnym Zebraniu Członków jest mniejsza niż 50% plus 1 członek, Walne Zebranie Członków zwołane w 2 terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę członków.

§ 20.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zebrania Członków należy:
1. określenie programów i głównych kierunków działania Związku,
2. uchwalenie regulaminu obrad,
3. przyjęcie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za okres między Walnymi Zebraniami Członków i udzielenie im absolutorium,
4. wybór członków Zarządu /5—7 osób/, w tym Prezesa,
5. wybór Komisji Rewizyjnej /3 osoby/,
6. wybór Sądu Koleżeńskiego /3 osoby/,
7. podejmowanie uchwał i postanowień,
8. uchwalanie regulaminów pracy organów władzy,
9. uchwalanie zmian w statucie,
10. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Związku.

§ 21.
Wybrani przez Walne Zebranie członkowie Zarządu w terminie 3 dni wybierają ze swego grona wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.

§ 22.
Kompetencje Zarządu:
- Zarząd kieruje działalnością Związku zgodnie ze statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,
- reprezentuje Związek na zewnątrz i działa w jego imieniu,
- współpracuje z zainteresowanymi analogicznymi organizacjami w kraju i za granicą,
- podejmuje uchwały o przystąpieniu do tych organizacji i deleguje do pracy w nich przedstawicieli Związku,
- inicjuje i prowadzi działalność gospodarczą,
- prowadzi sprawy członkowskie: rejestr członków, ich przyjmowanie i skreślanie,
- ustala wysokość wpisowego, składek rocznych i innych opłat członkowskich związanych z organizacją corocznych wystaw,
- w razie potrzeby zatrudnia pracowników i ustala dla nich wynagrodzenie.

§ 23.
Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie żadziej niż raz na kwartał.
Zarząd może powołać Komisje i zespoły problemowe oraz określać ich skład i funkcje.

§ 24.
Szczegółowy regulamin pracy Zarządu uchwala Walne Zebranie Członków.

§ 25.
Do Komisji Rewizyjnej należy:
- kontrolowanie całokształtu działalności Związku,
- sprawowanie nadzoru nad finansami Związku
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej Związku i przedkładanie wniosków oraz spostrzeżeń Zarządowi,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,
- składanie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
- kontrolę działalności Związku, Komisja Rewizyjna przeprowadza dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia każdego roku.

§ 26.
Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej uchwala Walne Zebranie Członków.

§ 27.
Do Sądu Koleżeńskiego należy:
- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członkowskich, a głównie:
a/ sporów powstałych między członkami,
b/ naruszenia przepisów Związku i podważanie jego autorytetu,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie odwołań członków od uchwał Zarządu w sprawach skreśleń z listy członków,
- wymierzanie kar zgodnie z § 17 statutu,
- składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności,
Od uchwał Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 28.
Regulamin pracy Sądu Koleżeńskiego uchwala Walne Zebranie Członków.

Rozdział V.
Fundusze i majątek Związku.

§ 29.
Majątek Związku składa się z nieruchomości, ruchomości i funduszy. Pochodzi z wpisowego i opłat członkowskich, wpływów z własnej działalności statutowej i gospodarczej, wydawania czasopism i literatury fachowej, darowizn i zapisów.

§ 30.
do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń we wszystkich sprawach majątkowych, wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch członków Zarządu, w tym jeden podpis Prezesa lub Wiceprezesa oraz pieczęć Związku.

§ 31.
W przypadku rozwiązania Związku, Walne Zebranie Członków w uchwale o rozwiązaniu określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Związku.

Rozdział VI.
Przepisy końcowe i przejściowe.

§ 32.
Uchwały władz Związku /z zastrzeżeniem § 20 p.9/ zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 50% plus 1 /nie dotyczy Walnego Zebrania Członków zwołanego w drugim terminie/. Zmiana statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów osób będących na Walnym Zebraniu Członków. Każdy członek ma jeden głos.

§ 33.
Do rozwiązania Związku stosuje się postanowienia odnoszące się do zmiany statutu.

§ 34.
Władze Związku mogą podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanych do wiadomości członków co mniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem Członków lub 7 dni przed datą zebrań pozostałych władz.

§ 35.
Głosowanie nad uchwałami jest jawne. Tajne głosowanie nad uchwałami następuje na żądanie połowy członków obecnych na obradach.
Przy wyborach do władz Związku przeprowadza się głosowanie według zasad przyjętych w regulaminie obrad Walnego Zebrania Członków. Do władz wybrane zostają osoby z nieograniczonej liczby zgłoszonych kandydatów, które otrzymały największą liczbę głosów. Prezesem Zarządu Związku może być wybrany kandydat, który uzyska minimum 50% plus jeden ważnych głosów. Kadencja władz Związku trwa cztery lata

§ 36.
Szczegółowy sposób zwoływania Walnego Zebrania Członków i zebrań władz, oraz regulaminy obradowania określają regulaminy poszczególnych władz.

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI