Protokoły z zebrań zarządu
Protokół ze Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków RZHGRiDO

2014-10-01 21:06

RADOMSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW
GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO
ul. Malczewskiego 16
26-600 Radom

PROTOKÓŁ

Z Walnego Zebrania Członków Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, które odbyło się w dniu 09.05.2010r w sali Centrum Wystawienniczo Targowym w Skaryszewie ul. Piaseckiego 1.

Zebranie otworzył w II terminie o godz.10 00 Prezes R.Z.H.G.R .i D.O Pan Zbigniew Kiełek witając przybyłych członków Radomskiego Związku i zaproponował wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

Na Przewodniczącego Zebrania zgłoszono kandydaturę Zygmunta Woźniaka, którego zebrani wybrali jednogłośnie przy jednym głosie wstrzymującym się. Pan Zygmunt Woźniak podziękował za wybór i zaproponował następujący porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania, powitanie członków Związku oraz zaproszonych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Męża Zaufania
 3. Powołanie komisji mandatowej i wnioskowej.
 4. Podjęcie uchwały o przedłożeniu sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i komisji Rewizyjnej za rok 2009 oraz wystawy odbytej w dniach 20-21.02.2010r.
  •  • Zarządu- o działalności w 2009r.
  •  • Skarbnika- sprawy finansowe Związku.
  •  • Komisji Rewizyjnej rozliczenie Wystawy.
 5. Informacja:
 6. Przyjęcie regulaminu obrad.
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
 8. Sprawozdanie:
  •  • Zarządu za okres kadencji tj. 2006-2009r.
  •  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
  •  • Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 9. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami za 2009r. oraz organizacją Wystawy gołębi, ptaków egzotycznych i drobiu ozdobnego odbytej 20-21 luty 2010r.
 10. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.
 11. Podjęcie uchwały aby Zarząd składał się z 7 osób, Komisja Rewizyjna z 3 osób, Sąd Koleżeński z 3 osób.
 12. Wybory:
  •  • Prezesa Związku
  •  • pozostałych członków Zarządu
  •  • Komisji Rewizyjnej
  •  • Sądu Koleżeńskiego
 13. Ukonstytuowanie się nowo wybranych władz.
 14. Przyjęcie planu działania na lata 2010-2013r.
 15. Wolne wnioski i zakończenie zebrania.

Podany wyżej porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2.
Na sekretarza Walnego Zebrania zgłoszono kandydaturę Wojciecha Stępniewskiego. Przewodniczący Zebrania kandydaturę na Sekretarza poddał pod głosowanie, w wyniku czego Wojciech Stępniewski został jednogłośnie wybrany Sekretarzem Zebrania.
Na Męża Zaufania zgłoszono kandydaturę Janusza Kołtuna Przewodniczący Zebrania Kandydaturę poddał pod głosowanie w wyniku czego Janusz Kołtun został jednogłośnie wybrany Mężem Zaufania.

Ad. 3.
Do Komisji Mandatowej zgłoszono następujące osoby:

 •  • Pan Jerzy Pawłowicz
 •  • Pan Andrzej Pioś
 •  • Pan Marek Pawelec.

Przewodniczący Zebrania w/w kandydatury poddał pod głosowanie, w wyniku czego w skład Komisji Mandatowej weszły w/w osoby. Po ukonstytuowaniu się Komisji Przewodniczącym został Pan Jerzy Pawłowicz, który odczytał protokół. Z protokołu wynikało że obrady są prawomocne do podejmowania uchwał i wyboru władz.
Do Komisji Wnioskowej zgłoszono następujące osoby:

 •  • Pan Salicki Bogumił, który nie wraziły zgody na kandydowanie do wyżej w/w Komisji, Pan Marek Badowski,
 •  • Pan Paweł Sadkowski,
 •  • Pan Stanisław Kundys.

Przewodniczący Zebrania poddał pod głosowanie w/w kandydatury w wyniku czego w skład Komisji Wnioskowej weszli Pan Marek Badowski, Pan Paweł Sadkowski, Pan Stanisław Kundys.

Ad. 4.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2009 złożył Sekretarz Związku Pan Wojciech Stępniewski /sprawozdanie w aktach Związku/.
Sprawozdanie dotyczące spraw finansowych za rok 2009 i rozliczenie Wystawy przedstawił Skarbnik Związku Pan Jan Kopertowski /sprawozdanie w aktach Związku/.
Następnie głos zabrał Pan Zygmunt Woźniak, który odczytał protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w składzie: Pan Zygmunt Woźniak –przewodniczący, Rydz Zdzisław- członek , Ryszard Dzigman –członek, która to stwierdziła że dokumenty finansowe prowadzone są prawidłowo i przejrzyście./ sprawozdanie w aktach Związku/.
Przewodniczący Komisji Mandatowej Pan Jerzy Pawłowicz odczytał protokół, w którym Komisja stwierdziła, że na 85 zaproszonych Członków obecnych jest 33 Członków, a więc obradujące w drugim terminie zebranie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

Ad. 5.
Sekretarz Zebrania Pan Wojciech Stępniewski odczytał Regulamin Zebrania, który to Przewodniczący Zebrania Pan Zygmunt Woźniak poddał pod głosowanie .W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie Zebrania przyjęli jednogłośnie w/w Regulamin.

Ad. 6.
Do komisji Skrutacyjnej zgłoszono następujące osoby:

 •  • Pan Sumikowski Robert,
 •  • Pan Ossowski Marek,
 •  • Pan Socha Sławomir .

Przewodniczący Zebrania kandydatury w/w poddał pod głosowanie w wyniku czego w skład Komisji Skrutacyjnej weszły w/w osoby.

Ad. 7.
Sprawozdanie Zarządu z czteroletniej kadencji za lata 2006-2009 złożył Prezes Pan Zbigniew Kiełek /sprawozdanie w aktach Związku/.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej złożył Pan Zygmunt Woźniak /sprawozdanie w aktach Związku/.
Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego złożył Pan Salicki Bogumił, który oświadczył, że w okresie czteroletniej kadencji tj. 2006-2009r nie wpłynęła żadna sprawa.

Ad. 8.
W dyskusji głos zabrali:

 1. Pan Jacek Jędrejek który zaproponował aby stronę internetową R.Z.H.G.R.i D.O. włączyć do portalu strony internetowej P.Z.H.G.R. i D.O. Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Jacka Jędrejka była sprawa jego zdaniem złego wysędziowania gołębi wystawionych przez w/w na Radomskiej Wystawie w dniach 20-21.02.2010r. Tematem numer trzy poruszonym przez w/w była sprawa dożywotniego wykluczenia z grona sędziowskiego Pana Jacka Jędrejka. Na temat dożywotniego wykluczenia z grona sędziowskiego Pan Zbigniew Kiełek udzielił wyjaśnienia, że powyższa sprawa będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Kolegium Sędziów które odbędzie się w dniu 15.05.2010 w Konstantynowie Łódzkim.
 2. Pan Andrzej Janicki poruszył temat zaginięcia trzech sztuk jego gołębi rasy dolnośląski łapciaty, które to miały jego zdaniem zginąć na wystawie a o fakcie zaginięcia zorientował się dopiero po upływie dwóch dni tj. we wtorek 23.02.2010r.
 3. Głos zabrał Pan Zygmunt Sułecki, który udzielił odpowiedzi Panu Janickiemu stwierdzeniem, że co to za hodowca który nie wie ile gołębi wkłada do woliery, a ile z niej wyjmuje.
 4. Głos zabrał Pan Wacław Rączka, który stwierdził, że było za mało ochrony na salach wystawowych.
 5. Głos zabrał Pan Jerzy Pawłowicz, który stwierdził, że w tym roku było za dużo gołębi na wystawie i zaproponował aby na przyszłą wystawę zmniejszyć ilość przyjmowanych gołębi. Kolejnym tematem poruszonym przez Pana Pawłowicza była sprawa mocowań na poidełka w nowo zakupionych klatkach wystawowych. Zasugerował aby w zamawianych obecnie klatkach były przedłużone porzeczki na poidełka do wody i do karmy.

Ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji przystąpiono do następnego punktu, a więc do udzielenia absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.

Ad. 9.
Głos zabrał Przewodniczący Zebrania Pan Zygmunt Woźniak, który zaproponował udzielenie w/w absolutorium. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie Związku jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu.

Ad. 10.
Ponownie głos zabrał Przewodniczący Zebrania Pan Zygmunt Woźniak, który zaproponował podjęcie uchwały, co do ilości osób tj. Prezesa i 6-ciu członków Zarządu, 3 osób Komisji Rewizyjnej i 3 osób Sądu Koleżeńskiego.
W głosowaniu jawnym wszyscy obecni członkowie Związku przyjęli zaproponowany przez Przewodniczącego Zebrania ilościowy skład Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego.

Ad. 11.
Przewodniczący Zebrania zaproponował aby wybór Prezesa Związku odbył się w głosowaniu jawnym. W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie Zebrania przyjęli jednogłośnie w/w propozycję. Na Prezesa zgłoszono następujące osoby:

 1. Pana Zbigniewa Kiełka – wyraził zgodę
 2. Pana Zygmunta Woźniaka – nie wyraził zgody

Ponieważ więcej kandydatur nie było Przewodniczący Zebrania zaproponował by przystąpiono do głosowania.
W głosowaniu jawnym wszyscy obecni Członkowie Związku jednogłośnie przyjęli kandydaturę Pana Zbigniewa Kiełka na Prezesa Związku. Nowo wybrany Prezes Związku podziękował zebranych za zaufanie do jego osoby.

Następnie nowo wybrany Prezes przedstawił skład nowego Zarządu w osobach

 1. Jan Kopertowski wyraził zgodę
 2. Marek Pawelec wyraził zgodę
 3. Wojciech Stępniewski wyraził zgodę
 4. Czerski Marcin wyraził zgodę
 5. Stanisław Kundys wyraził zgodę
 6. Jan Suwała wyraził zgodę

Powyższy skład Zarządu został jednogłośnie wybrany przez zebranych.

Do Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Pana Zygmunta Woźniaka wyraził zgodę
 2. Pana Janusza Kołtuna wyraził zgodę
 3. Pana Jerzego Pawłowicza wyraził zgodę

Powyższy skład Komisji Rewizyjnej został jednogłośnie wybrany przez zebranych.

Do Sądu Koleżeńskiego zgłoszono następujące kandydatury:

 1. Pana Daniela Kiełka wyraził zgodę
 2. Pana Jacka Dudka wyraził zgodę
 3. Pana Andrzeja Janickiego wyraził zgodę

Powyższy skład Sądu Koleżeńskiego został jednogłośnie wybrany przez zebranych.

Ad. 12.
Po ukonstytuowaniu się Zarządu Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego przedstawia się następująco:

 1. Prezes:  
  Zbigniew Kiełek  
  zam. 26-600 Radom ul. Góralska 17/1  
  PESEL: 65020306435
 2. V-ce Prezes ds. Organizacyjnych:  
  Marek Pawelec  
  zam. 26-600 Radom ul. Murarska 13  
  PESEL: 58042306956
 3. V-ce Prezes ds. hodowlanych gołębi kolorowych:  
  Czerski Marcin  
  zam. 26-922 Sieciechów Kępice 13  
  PESEL: 81021506452
 4. Skarbnik:  
  Jan Kopertowski  
  zam. 26-600 Radom ul. Bluszczowa 1  
  PESEL: 36091302758
 5. Sekretarz:  
  Marian Wojciech Stępniewski  
  zam. 26-600 Radom ul. Wydmowa 7  
  PESEL: 54052806663
 6. Członek Zarządu  
  Stanisław Kundys  
  zam. 26-600 Radom ul. Strzelecka 31/33 m 5  
  PESEL: 51030205219
 7. Członek Zarządu:  
  Jan Suwała  
  zam. 26-600 Radom ul. Błotnia 9a m 1  
  PESEL: 56042207734

Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący Komisji:  
  Zygmunt Woźniak  
  zam. 26-600 Radom Ul. Podchorążych 2  
  PESEL: 32102003111
 2. Sekretarz Komisji:  
  Jerzy Pawłowicz  
  zam. 26-613 Radom Kozłów 78  
  PESEL: 44103101750
 3. Członek Komisji:  
  Janusz Kołtun  
  zam. 26-600 Radom ul. Trzebińskiego 13  
  PESEL: 65061313353

Sąd Koleżeński ukonstytuował się następująco:

 1. Przewodniczący:  
  Andrzej Janicki  
  zam. 24-122 Góra Puławska ul. Dębowa 12  
  PESEL: 44111405410
 2. Sekretarz Sądu Koleżeńskiego:  
  Jacek Dudek  
  zam. Małęczyn Stary ul. Ks. Ziembickiego 84  
  26-634 Gózd  
  PESEL: 74111405410
 3. Członek Sądu Koleżeńskiego:  
  Daniel Kiełek  
  zam. 26-600 Radom ul. Góralska 17/1  
  PESEL: 87112700576

Ad. 12.
Głos zabrał Prezes Związku Pan Zbigniew Kiełek, który przedstawił zebranym Członkom plan działania na lata 2010-2013r /plan w aktach Związku/.

Ad. 12.
W wolnych wnioskach głos ponownie zabrał Prezes Pan Zbigniew Kiełek, który zaprosił do współpracy wszystkich członków Radomskiego Związku.
Ponieważ więcej głosów nie było nowo wybrany Prezes podziękował wszystkim za przybycie i na tym zebranie zakończono

 

Przewodniczący Zebrania: Zygmunt Woźniak
Sekretarz Zebrania: Wojciech Stępniewski

 

 

Witamy na stronie
Radomskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych,
Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych

 ZAPROSZENIE

Zarząd RZHGRiDO zaprasza wszystkich członków na
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Szczególy w zakładce AKTUALNOŚCI